Lịch sử Việt Nam - Thủ đô Việt Nam qua các thời kỳ