Các văn bản pháp luật về du lịch - Luật Du Lịch 2017

  • Luật Du lịch 2017

    2019-03-06 15:38:09

    Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội thông qua vào ngày 19/6/2017 tại kỳ họp kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.