Các văn bản pháp luật về du lịch - Thông Tư 06/2017

  • Thông tu 06-2017 của Bộ VHTT và DL

    2019-03-06 15:42:28

    Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch