STT Họ và tên Ngày sinh Số thẻ hội viên Ngôn ngữ hướng dẫn