QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

HỘI HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH VIỆT NAM

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên của Hội

Hội lấy tên: Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam

Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Tour Guide Association

Tên viết tắt: VTGA

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích của Hội

Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch, bao gồm các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực hướng dẫn du lịch.

Mục đích của Hội là bồi dưỡng cập nhật kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề hướng dẫn cho các hội viên để nâng cao trình độ nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch; liên kết, hợp tác phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

Điều 3. Phạm vi hoạt động của Hội

Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và pháp luật nơi đến du lịch, Điều lệ Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Quy chế này.

Điều 4. Địa vị pháp lý

 1. Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam là một Liên chi hội của Hiệp hội Du lịch Việt Nam do Hiệp hội Du lịch Việt Nam thành lập, có biểu tượng riêng, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
 2. Hiệp hội Du lịch Việt Nam giao cho Hiệp hội Lữ hành Việt Nam hỗ trợ các hoạt động nghề nghiệp, tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề hướng dẫn cho các hội viên Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam.
 3. Trụ sở chính của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam đặt tại Hà Nội. Hội có thể mở văn phòng đại diện, chi nhánh trong nước khi có nhu cầu.
 4. Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam được tham gia các tổ chức quốc tế cùng nghề nghiệp, được lập văn phòng đại diện ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

 

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI

Điều 5. Nhiệm vụ

 1. Tuyên truyền giáo dục để hội viên nhận thức và thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong kinh doanh và cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch; động viên các hội viên tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến hướng dẫn du lịch, bồi dưỡng và đào tạo hướng dẫn viên du lịch.
 2. Tham gia các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế; tham gia xây dựng đường lối, chính sách phát triển Du lịch Việt Nam khi được yêu cầu.
 3. Đại diện cho hội viên kiến nghị với Nhà nước về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện phát triển ngành Du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của Ngành và của hội viên theo thẩm quyền của Hội, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 4. Động viên sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của hội viên, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch trên cơ sở nâng cao kiến thức, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào nghề hướng dẫn du lịch.
 5. Tư vấn, hỗ trợ cho các hội viên trong phát triển chuyên môn nghiệp vụ, tìm kiếm việc làm. Có giải pháp cung cấp thông tin cho các hội viên. Vận động hội viên thực hiện nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch.
 6. Quản lý hội viên để hội viên thực hiện đúng các quy định của Luật du lịch và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 7. Phối hợp với các tổ chức liên quan trong Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhằm đảm bảo thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội, góp phần cho Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát triển, trở thành ngôi nhà chung của các doanh nghiệp du lịch và lao động trong lĩnh vực du lịch.

Điều 6. Quyền của Hội

 1. Tổ chức các hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác liên kết giữa các Hội viên để nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch.
 2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, dịch vụ, tư vấn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Hiệp Du lịch Việt Nam và Quy chế này.
 3. Tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ hướng dẫn, phong tặng danh hiệu hướng dẫn viên.
 4. Nghiên cứu, tham gia góp ý, đề xuất kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan Nhà nước những chính sách, luật pháp trong lĩnh vực du lịch nói chung và hướng dẫn du lịch nói riêng.
 5. Phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và phát triển các mối quan hệ của Hội với các tổ chức, cá nhân trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả và vị thế của Hội.
 6. Xuất bản tập san, các ấn phẩm và các tài liệu tuyên truyền, quảng bá về du lịch Việt Nam, trọng tâm là công tác hướng dẫn du lịch; Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ hoạt động, cung cấp thông tin, tìm kiếm việc làm cho hội viên.
 7. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động, dịch vụ, được tham gia góp vốn trong các tổ chức kinh tế hoạt động theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
 8. Thành lập các chi hội, câu lạc bộ chuyên ngành trong lĩnh vực hướng dẫn du lịch.
 9. Thực hiện các quyền khác của Hội theo quy định của pháp luật.

 

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 7. Hình thức Hội viên

 1. Hội viên chính thức

 Những người có thẻ hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, tán thành Quy chế Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam, tự nguyện đăng ký tham gia Hội, đóng lệ phí gia nhập và hội phí,Không nói xấu và lăng mạ BCH hội và Hội trên mạng xã hội được công nhận là hội viên chính thức của Hội. Hội viên của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam cũng đồng thời là hội viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

 1. Hội viên liên kết

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch hoặc liên quan đến du lịch, có đóng góp và hỗ trợ cho hoạt động của Hội, tự nguyện đăng ký tham gia Hội, đóng lệ phí gia nhập và hội phí được công nhận là hội viên liên kết của Hội. Đối với các hội viên liên kết là tổ chức, người được cử thay mặt Hội viên liên kết tham gia Hội phải là người đại diện có thẩm quyền trong các tổ chức đó, trường hợp người được cử tham gia Hội nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, thì hội viên liên kết là tổ chức phải cử người đại diện có thẩm quyền thay thế.

 1. Hội viên danh dự

Công dân, các nhà quản lý, nhà khoa học có công lao đối với sự nghiệp phát triển Ngành du lịch nói chung và nghề Hướng dẫn du lịch nói riêng được BCH Hội mời làm Hội viên danh dự.

Điều 8. Điều kiện trở thành hội viên

 1. Tổ chức và cá nhân nói tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 của Quy chế này có đơn đăng ký tham gia Hội, được Ban Thường trực Hội công nhận.
 2. Hồ sơ hội viên chính thức gồm có:

- Đơn đăng ký gia nhập Hội ( theo mẫu)

- Phiếu thông tin hội viên có dán ảnh chân dung mầu cỡ 3c x 4cm( theo mẫu)

- Bản sao Thẻ hướng dẫn viên Du lịch

- Bản sao  Chứng minh thư/Căn cước công dân

 1. Hồ sơ hội viên liên kết gồm có:
 2. a) Hồ sơ hội liên kết là cá nhân:

-  Đơn đăng ký gia nhập Hội (theo mẫu)

- Phiếu thông tin hội viên có dán ảnh chân dung mầu cỡ 3c x 4cm ( theo mẫu)

- Bản sao có chứng thực Chứng minh thư/Căn cước công dân

 1. b) Hồ sơ hội viên lên kết là tổ chức:

- Đơn đăng ký gia nhập Hội (theo mẫu)

- Phiếu thông tin hội viên( theo mẫu)

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập

Ban Thường trực Hội ra quyết định công nhận hội viên trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nói tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 của Quy chế này.

Điều 9. Quyền của hội viên

 1. Được Hội xác nhận tư cách hội viên để có đủ điều kiện hành nghề hướng dẫn du lịch.
 2. Được tham gia các tổ chức thành viên của Hội, được tham gia các hoạt động chuyên môn của Hội. Được Hội thu xếp thủ tục liên quan đến đóng bảo hiểm xã hội nếu có nhu cầu.
 3. Được kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan Nhà nước thông qua Hội.
 4. Được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban chấp hành Hội và các tổ chức khác của Hội theo quy trình tổ chức của Hội quy định tại Quy chế này.
 5. Được tham dự các khóa phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ, được cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, huấn luyện, trình diễn kỹ thuật, tham quan khảo sát ở trong và ngoài nước theo quy trình, kế hoạch và quy định của Hội.
 6. Được Hội hỗ trợ, giới thiệu việc làm
 7. Được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp trong hoạt động hướng dẫn du lịch.
 8. Được hưởng sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân là Hội viên danh dự, Hội viên liên kết của Hội.
 9. Được quyền ra khỏi Hội.
 10. Hội viên liên kết và Hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

         Điều 10. Nghĩa vụ của Hội viên

 1. Chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Du lịch và các quy định khác của pháp luật có liên quan, các quy định của Điều lệ Hiệp hội Du lịch Việt Nam, của Quy chế và các quy định của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam; thực hiện nghị quyết của Hội, tuyên truyền phát triển Hội viên mới. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ đối ngoại khi chưa được tổ chức có thẩm quyền của Hội ủy nhiệm.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.
 3. Đeo thẻ Hội viên trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch.
 4. Tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp hướng dẫn du lịch
 5. Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, hỗ trợ hướng dẫn viên của Hội.
 6. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí đầy đủ.
 7. Hội viên danh dự không phải đóng lệ phí gia nhập Hội và Hội phí.

Điều 11. Chấm dứt tư cách hội viên

 1. Chấm dứt